CHẬU COMPOSITE ANBER HÌNH TRÒN

CHẬU COMPOSITE ANBER HÌNH VUÔNG
CHCHẬU COMPOSITE HÌNH TRÒNẬU COMPOSITE HÌNH TRÒN
HCHẬ COMPOSITE HÌNH TRÒNẬU COMPOSITE HÌNH TRÒNC


CHẬU COMPOSITE ANBER HÌNH CHỮ NHẬT 

CHẬU COMPOSITE ANBER HÌNH TRÁI XOAN