Trọng lượng nhẹ, dễ di chuyển trước khi trồng cây.